PL verzja:

Celem kursu jest:

uzyskać wiedzę związaną z:

1. Edukacyjnym paradygmatem poznawczym (Cognitive education)

2. Dynamiczną ocene zdolności uczenia się

-rozwinąć umiejętności:

A. Obserwowania, diagnozy, oceniania i stymulacji poznawania, metapoznawanie w celu usunięcia braków w uczeniu sie

 

-zrozumieć pojęcia:

A) Funkcjonowanie poznawcze (Cognitive functioning)

B) Funkcjonowanie wykonawcze (Executive functioning)

w odniesieniu do wyników w szkole

 

Treść kursu

1. Edukacja poznawcza

2. Diagnoza poznawcza, „kamienie milowe” (milestones) w rozwoju dziecka

3. Stymulacja poznawcza

4. Poznanie, metapoznanie i funkcjonowanie wykonawcze

5. Operacje poznawcze: porównanie i kategoryzacja jako funkcja poznawcza - rola w uczeniu się

6. Funkcje wykonawcze: prędkość motoryczna, elastyczność poznawcza, zachowanie kontroli hamowania, pamięć robocza

7. Umiejętności metapoznawcze: planowanie i myślenie strategiczne

8. Metapoznanie: nauczanie umiejętności myślenia

9. Ogólna umiejętność myślenia w dziedzinie: planowanie, ustalanie priorytetów

10. Umiejętność myślenia specyficznego dla dziedziny: rozumienie tekstu

 

Wymagania wstępne
- wiedza umożliwiająca zrozumienie konstrukcji diagnozy procesów myslenia, poznanie teorii i koncepcji uczenia się
- umiejętności Stosowanie i administrowanie prostymi narzędziami do oceny edukacyjnej.
 
Ukończone kursy:
Psychologia edukacyjna
Wprowadzenie do edukacji
Wybrane zagadnenie z kognitywistyki

 

Metoda oceny: projekt indywidualny
Kryteria oceny:
Zawartość:
1. Związane z dziedziną edukacji poznawczej
2. Trafność źródeł literackich
3. Na podstawie badań
4. Oryginalność
5. Dostosowane do potrzeb uczniów
Forma:
6. Spójność tekstu
7. Fokus na pojęcia kluczowe
8. Zrozumiałość dla odbiorców / jakość argumentacji
9. Prezentacja wiedzy-umiejętności-zrozumienia w odniesieniu do kursu

 

ENG werzja

The goal of the subjest:

to obtian a knowledge related to:

 

1. Cognitive educational paradigm

2. Dynamic assessment of learning capacities

 

To develop a skills:

1. Observe, assess and stimulate cognition, metacognition in order to remediate learning deficiencies

2. To undestand the concepts:

A) Cognitive functioning

B) Executive functioning

in relation to school performance

 

Obsah predmetu:

1.     Cognitive education

2.     Cognitive assessment

3.     Cognitive stimulation

4.     Cognition, metacognition and executive functioning

5.     Cognitive operations: Comparison and cathegorization as a cognitive function – the role in the learning

6.     Executive functions: Motor speed, Cognitive flexibility, Inhibitiry control behavior , Working memory

7.     Metacognitive skills: Planning and strategic thinking   

8.     Metacognition: Teaching Thinking Skills

9.     Domain general thinking skill: Planning, prioritizing

10.  Domain specific thinking skill: Text comprehension

 

 

Prerequisites

 

Knowledge

to understand the construct of Educational Assessment, to know the theories and conceptions of learning 

 

 

Skills

To apply and administer simple tools for educational assessment 

 

Courses completed

Educational Psychology

Introduction to Education

Wybrane zagadnenie z kognitywistyki

 

 

Assessment method: Individual project

Assessment criteria:

Content:

1.     Related to the field of cognitive education

2.     Relevance of the literary sources

3.     Research based

4.     Originality

5.     Pupil-tailor-made

Form:

6.     Coherence of the text

7.     Focus on the key concept

8.     Understandabilty for the audience/quality of the presentation

9.     Presentation of the Knowledge-Skills-Understanding in relation to the course