Po ukończeniu kursu student zna miejsce infrastruktury w systemie gospodarczym i społecznym oraz jej wpływ na kształt i jakość środowiska zbudowanego. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z projektowaniem i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej w skali gminy, województwa i kraju. Potrafi wyodrębnić rodzaje infrastruktury technicznej oraz przedstawić ich charakterystykę. Wymienia podstawowe dokumenty i rozporządzenia związane z poszczególnymi typami infrastruktury technicznej. Kurs prowadzony w trybie zdalnym (wykłady i ćwiczenia) poprzez platformę MSTeams.