Celem kursu jest wzbudzenie refleksji na temat własnego rozwoju zawodowego; kształtowanie postawy krytycznej na temat uwarunkowań i założeń edukacji; przygotowanie studentów do analizy sytuacji edukacyjnych przez pryzmat założeń paradygmatu emancypacyjnego; rozwijanie umiejętności konstruktywnego krytycyzmu.

Treści kursu: 1. Istota emancypacji. Emancypacja w pedagogice krytycznej i pedagogice oporu. Modele procesu
emancypacji. Podmiotowość i autonomia – kompetencje emancypacyjne. 2. Uwarunkowania emancypacji – czynniki facylitujące i hamujące. 3. Konstruktywny krytycyzm a emancypacja personalna. 4. Współczesne dyskursy emancypacji w edukacji dziecka. Założenia pedagogiki emancypacyjnej. Polska tradycja pedagogiki emancypacyjnej. 5. Teoria i praktyka edukacji emancypacyjnej i krytycznej - strategie i eksperymenty pedagogiczne w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.