Co nowego w psychologii wychowawczej?
W ramach cyklu wykładów zostaną przeanalizowane wybrane problemy psychologii pedagogicznej:
teoria i praktyka diagnozy i stymulacji rozwoju moralnego oraz poznawczego ucznia.Celem kursu (przez studentów) jest:
Student
- potrafi porównywać poszczególne teorie rozwoju indywidualnego (Freud, Ericson, Piaget, Wygotsky, Kohlberg);
- rozumie periodyzację rozwoju człowieka;
- rozumie i wie porównywać behawioralne i kognitywistyczne paradygmaty uczenia się;
- rozumie strukturę procesów poznawczych biorących udział w uczeniu się;  

- rozumie teorię piramidy potrzeb Maslowa;

- rozumie i potrafi zastosować zasady taksonomii Blooma w procesie edukacyjnym.

 Kurs ma na celu przećwiczenie i sprawdzenia umiejętności posługiwania si programem moodle. Kurs nie jest udostępniony. Zakładka- ukryj.