Kursy z moodle.up.krakow.pl - filologia hiszpańska

Materiały uzupełniające do zajęć z historii literatury dla studentów I filologii hiszpańskiej, wykładowca: dr Marta Cichocka

 

REDAKCJA TEKSTÓW NAUKOWYCH


Głównym celem kursu redakcji tekstów naukowych jest doskonalenie umiejętności

poprawnego gramatycznie i stylistycznie formułowania myśli na piśmie, ze szczególnym

naciskiem na specyfikę tekstu we współczesnym kontekście uniwersyteckim (umiejętność 

zajmowania stanowiska na dany temat, dostęp do informacji i selekcja informacji,

planowanie logicznej argumentacji, zachowywanie spójności tekstu, przytaczanie cytatów,

streszczanie i parafrazowanie … etc.). Umiejętności te zostaną przez słuchaczy

wykorzystane w kolejnym semestrze, podczas redakcji pracy dyplomowej w języku hiszpańskim.

Komunikacja w sieci 2012/13 dla studentów II roku filologii hiszpańskiej

Podstawy technologii informacyjnej w nauczaniu języka hiszpańskiego, kurs dla studentów I roku filologii hiszpańskiej UP.

Materiały uzupełniające wykład z teorii przekładu dla studentów II roku studiów dziennych filologii hiszpańskiej UP.