loga

Przygotowany w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” zadanie nr 13 – „Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku Matematyka”, projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00.

Celem kursu jest zaprezentowanie przykładów zastosowania programu geo-gebra w procesie nauczania i uczenia się matematyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi obszarami badań i ich wynikami z zakresu neurodydaktyki ze szczególnym naciskiem na edukacje matematyczną. W ramach kursu student zapozna się w szczególności z metodologią badań eye-trackingowych w obszarze dydaktyki matematyki oraz wynikami takich badań. 

Kurs e-learningowy do zajęć „Nauczanie nowoczesnych technologii informacyjnych” dla studentów kierunku matematyka w projekcie „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” w ramach zadania nr 13 – „Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku Matematyka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00.

Przygotowany w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” zadanie nr 13 – „Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku Matematyka”, projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z interaktywnymi systemami prezentacji. Selektywny wybór omawianych zagadnień wraz praktycznymi  umiejętnościami ich wykorzystania  wzbogaci warsztat przyszłego nauczyciel.